REDEGJØRELSE ÅPENHETSLOVEN

Aktsomhetsvurderinger knyttet grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

I juli 2022 vedtok Stortinget Åpenhetsloven for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold. Åpenhetsloven er en lovgivning som har som mål og fremme gjennomsiktighet og ansvarlig i større virksomheter. Den har til hensikt å sikre at offentlige og private virksomheter praktiserer åpenhet, og at man tar ansvar for sine handlinger og konsekvenser.

Denne redegjørelsen skal være utarbeidet i samsvar med Åpenhetslovens krav og har som formål å gi allmenheten innsikt i virksomheten i Air & Road Transport AS (ART) samt gi informasjon om de aktsomhetsvurderinger og tiltak som er iverksatt for risiko og eventuelle negative konsekvenser av vår virksomhet.

ART er et ansvarlig selskap som respekterer internasjonalt anerkjente menneskerettigheter i hele vår organisasjon og verdikjede. Vi skal drive forretningsvirksomhet som er forenlig med FN’s og OECD’s veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

Air & Road Transport AS (ART)

Selskapet er organisert på følgende overordnede nivåer:

-Styret: Overordnet ansvar for selskapets drift og strategi
-Daglig leder /CEO: Ansvarlig for daglig drift og implementering av
selskapets retningslinjer
-Avdelinger: Organisert etter funksjoner og ansvarsområder for å sikre effektiv og
lønnsom drift og oppfølging av retningslinjer

ART er et selskap som har spesialisert seg på transport, logistikk og spedisjonstjenester for eksport og importbedrifter. Selskapet har en omfattende virksomhet innenfor flyfrakt , sjøfrakt, bilfrakt og courier. Selskapet og dets ansatte er engasjert i å overholde gjeldende lover, forskrifter og bransjestandarder i de landende vi opererer i.

Krav til egen virksomhet

ART, inkludert alle ansatte, skal aldri tilby eller motta ulovlige eller urettmessige pengegaver, eller andre godtgjørelser for å oppnå forretningsmessige eller private fordeler for kunder, agenter eller leverandører. ART skal unngå å ha samarbeid med selskaper i land som er pålagt handelsboikott av FN/ EU eller norske myndigheter.

Arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

ART er forpliktet til å respektere menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi oppdaterer våre rutiner for å sørge for en mer helhetlig tilnærming til menneskerettigheter, samt etablere varslingskanaler og klage mekanismer for å avdekke eventuelle negative forhold og konsekvenser av vår virksomhet.

Våre interne retningslinjer og rutiner som forankrer vårt arbeid med menneskerettigheter og arbeidsforhold skal gi veiledning for alle ansatte i selskapet og legge vekt på prinsipper som likestilling, mangfold, rettferdige arbeidsforhold, samt helse og sikkerhet. Selskapet forventer at våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører ivaretar disse kravene på en tilfredsstillende måte.

Dette inkluderer:

 • Etiske retningslinjer: Klare retningslinjer som fremmer menneskerettigheter og
  anstendige arbeidsforhold
 • Informasjon og bevissthet: Gi informasjon til ansatte om den enkeltes ansvar knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
 • Kunder/leverandører: Krav til disse om å overholde menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
 • Retningslinjer vedr hvitvasking og korrupsjon/ KYC (kjenn din kunde)
 • Retningslinjer innenfor HMS
 • Global Logistics Network: Code of Ethics- Contract for membership
 • Lenker til lover og forskrifter
 • Kunder og samarbeidspartnere vil motta vår «code of Conducts» som de må bekrefte til oss ved signatur at de oppfyller på tilsvarende måte og/eller at de bekrefter via egenerklæring om at retningslinjer overholdes
 • Utvalgte internasjonale kunder, samt definerte nasjonale kunder, vil måtte gi opplysninger om sin virksomhet som tilfredsstiller krav om å «kjenne din kunde» knyttet hvitvaskingsregler

 

Faktiske og negative konsekvenser og risikovurderinger

Det er styret og virksomhetens øverste leder som er ansvarlig for at kravene blir fulgt opp og at interne rutiner blir etablert, men hver enkelt ansatt er forpliktet til å følge etablerte rutiner og varsle om eventuelle mistanker om brudd på menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold både internt og hos våre leverandører og samarbeidspartnere. Dersom slike forhold avdekkes vil selskapet granske hendelsen og sørge for at nødvendig tiltak blir etablert. Ved alvorlige brudd, vil dette kunne medføre at samarbeidsavtaler og kontrakter termineres.

Selskapets virksomhet er rettet både mot det nasjonale og internasjonale marked. I Norge har vi en betydelig kundegruppe som driver både med import og eksportvirksomhet. Internasjonalt er vi medlemmer i bransjeorganisasjoner og har et omfattende agentnettverk i ulike verdensdeler. Noen av disse landene vil ha større risiko knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. ART har begrensede muligheter til å skaffe seg reelt innsyn i det lokale distribusjons- og mottager-apparatet. Vi har gjennom vår virksomhet ikke avdekket brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold, men er bevisst på at det foreligger økt risiko for at enkelte bedrifter i i utsatte land ikke overholder våre standarder knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Åpenhetsloven har en risikobasert tilnærming. Vi vil derfor starte et arbeid med videre oppfølging, men henblikk på å definere hvilke områder som skal ha utvidet oppfølging og hvilke risiko disse kan representere.

Tiltak og resultater

Vi erkjenner at arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er en kontinuerlig prosess og at alle ansatte skal være bevisste når det gjelder å forbedre tiltak og praksis basert på erfaringer og endringer i organisasjonen og dens omgivelser. Dersom vi oppdager negative konsekvenser, vil vi søke å eliminere disse samt begrense vesentlige risikoer. Videre vil vi jevnlig evaluere effekten av oppfølging og tiltak for å kontinuerlig å søke forbedring på disse områdene. 

Konklusjon

ART er forpliktet til å drive vår virksomhet på en ansvarlig og transparent måte.
Gjennom denne redegjørelsen har vi gitt en første innsikt i hvordan vår organisasjon arbeider med aktsomhetsvurderinger. Vi søker å forbedre vår praksis for å oppnå bærekraftige resultater samt bidra positivt til både det norske samfunn og våre internasjonale relasjoner.

Kontaktperson for redegjørelsen og henvendelser:

Daglig Leder/ CEO
Trond Tafjord

Epost: trond@air-road.no

Sandefjord 15.12.23

Trond Tafjord
Daglig leder

For styret i Air & Road Transport AS:

Arvid Melstveit, styreleder

Trond Tafjord, styremedlem

Folkebadet.no